Provozovatel: NUMBER 1 CZ a.s.

Holečkova 789/49, 15000, Praha 5, IČ: 24685496, DIČ: CZ24685496

Spisová značka: 16242 B, Městský soud v Praze
Telefon: (+420) 777 444 789
Email: info@1420.cz
Kontaktní adresa: Koubkova 1851/2 120 00 Nové Město
Provozní doba: Po-Ne 10.00-24.00 (pouze na objednání)

OBECNÉ INFORMACE

Informace o službách a jejich ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků.

Přijímané způsoby platby jsou výhradně online platebním stykem a to platbou kartou VISA nebo MASTERCARD online. Vzhledem k tomuto způsobu platby nespadáme dle zákona o evidenci tržeb do režimu EET. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.

Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky. Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.

OBJEDNÁVKA SLUŽEB

Prodávající dodá služby kupujícímu kompletní. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit. Cena služeb je vždy stanovena pomocí rezervačního formuláře na naší webové stránce.

Nepřevezme-li kupující zboží či služby v dohodnuté době, je povinen prodávajícímu zaplatit poplatek za storno objednávky. Výše tohoto poplatku je dle vzájemné dohody stanovena mezi prodávajícím a kupujícím a zahrnuje pokrytí nákladů nutných pro přípravu prostor únikové hry Party Exit 1420 (údržba, náklady na personál a další).

Prodávající je oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem prodat. Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je prodejce oprávněn vůči kupujícímu započíst.

ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží a to nejpozději 2 pracovní dny před objednaným termínem. Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle emailem na info@1420.cz a oznámí telefonicky na kontaktech uvedených na webové stránce prodejce. Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal.

PRÁVA A POVINNOSTI

Pokud má převzatá služby nedostatky (např. nemá sjednané vlastnosti, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady služby, za které prodávající odpovídá. Kupující může u prodávajícího uplatnit okamžitě při převzetí služby nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti. Není-li úprava služby možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení poměrné části kupní ceny.

Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení služby bez náhrady v případě opakovaného neuposlechnutí výzev personálu, ohledně bezpečnostních zásad, zásad slušného chování nebo silné podnapilosti kupujícího.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku provozu služby nebo nedodržení instrukcí personálu.

VYŘÍZENÍ REKLAMACE

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku.

Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e-mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.

OCHRANNA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

PROHLÁŠENÍ O ÚČASTI NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ

Prohlašuji, že používáním webu www.1420.cz a účasti na únikové hře Party Exit 1420 souhlasím s provozním řádem, zpracováním osobních údajů, Obchodními podmínkami, bezpečnostními pravidly a pokyny provozovatele, kterými se budu řídit. Jsem si vědom/a zvýšeného nebezpečí vzniku zranění. Byl/a jsem zároveň poučen/a o svých povinnostech, o ochraně majetku, zdraví, sebe, ostatních účastníků a třetích osob. Budu dbát doporučení a příkazů pořadatelů a aktivně předcházet škodám na zdraví a majetku.

Beru na vědomí, že hra může být předčasně ukončena bez náhrady v případě opakovaného porušení pravidel a pokynů provozovatele. Beru na vědomí, že doba hry může být provozovatelem upravena vzhledem k nepředvídatelným okolnostem.

Beru na vědomí, že od všech zúčastněných osob bude před hrou vyžadován doklad totožnosti pro ověření věku. Veškeré doklady totožnosti musí mít všichni účastníci po celou dobu hry u sebe. V případě porušení tohoto bodu na sebe kupující bere veškerá rizika s tím související, včetně možné pokuty od Policie ČR, která v tomto případě padá k tíži kupujícího.

Po tomto poučení prohlašuji, že únikovou hru pod obchodním názvem ,,Party Exit 1420“ www.1420.cz, provozované společností NUMBER 1 CZ a.s., Holečkova 789/49, 15000, Praha 5, IČ: 24685496, DIČ: CZ24685496 (dále jen ,,provozovatel“) absolvuji na vlastní nebezpečí, odpovědnost a vlastní riziko s vědomím, že provozovatel nenese odpovědnost za škodu na zdraví a majetku, pokud mi taková škoda při hře a užívání prostor hry vznikne. Dále prohlašuji, že jsem zdravotně způsobilý/á a nemám žádná fyzická ani psychická omezení, pro které bych nemohl/a využít služby provozovatele týkající se únikové hry s možností konzumace alkoholických nápojů. Prohlašuji a souhlasím, že nebudu nikdy vůči provozovateli uplatňovat nároky na náhradu škody v případě, že mi taková škoda vznikne při hře nebo užívání prostor hry.